GDPR uchádzač, GreMi KLIMA s.r.o.

GreMi KLIMA s.r.o. favicona

GDPR – uchádzači o zamestnanie

Vážení uchádzači o zamestnanie, v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou GreMi KLIMA, s.r.o., vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje
            Obchodné meno: GreMi KLIMA, s.r.o.
            Sídlo: Kragujevská 9, 010 01 Žilina
            IČO: 36424676
            Tel.: 041/5092020
            E-mail: info@gremi.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
      Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania
      Keď si u nás podáte žiadosť o prijatie do zamestnania, budeme vaše údaje spracúvať za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície v našej spoločnosti. Budeme spracúvať vaše kontaktné údaje, informácie z vašich životopisov, motivačných listov, údaje potvrdzujúce vašu spôsobilosť na prácu a podobne. Ak sa stanete našími zamestnancami, budeme spracúvať bežné kategórie vašich osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje, tiež osobitné kategórie osobných údajov, najmä údaje týkajúce sa zdravia, pracovnej spôsobilosti a podobne. Tieto vaše osobné údaje budeme spracúvať bez vášho súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy a za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie pracovnej zmluvy a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, tiež z iných právnych predpisov, upravujúcich napr. zdravotné a sociálne poistenie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a podobne. Bez poskytnutia vašich osobných údajov by sme nemohli plniť povinnosti zamestnávateľa a splniť zákonné požiadavky.
Ak neuspejete v našom výberovom konaní a budete stále mať záujem o prácu v našej spoločnosti, vaše údaje v životopise, motivačnom liste a iné vami poskytnuté údaje zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie len s vašim výslovným súhlasom a budeme ich spracúvať len za účelom opätovného výberového konania v prípade, keď budeme mať voľnú pracovnú pozíciu v našej spoločnosti.
V prípade, keď nás budete chcieť osobne navštíviť v našich objektoch a priestoroch, budeme spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, ktorými sú potreba chrániť náš majetok a iné hodnoty. Keďže je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné, vaše osobné údaje budú spracúvané bez vášho priameho súhlasu a vstupom do našich priestorov sú získavané automaticky. Monitorované priestory sú označené a dbáme na to, aby sme vaše súkromie narúšali len v nevyhnutne potrebnej miere.

Príjemcovia, ktorým poskytujeme osobné údaje
      Vaše osobné údaje poskytujem len tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, napr. daňovému úradu, ďalej sprostredkovateľom, ktorých sme poverili spracúvaním osobných údajov a ktorí zabezpečujú iné subdodávateľské činnosti, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné, napr. poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem. Vaše osobné údaje neposkytujeme subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

      Doba uchovávania osobných údajov
      Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie personálnej a mzdovej agendy, registratúru a podobne. Osobné údaje tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí neuspeli vo výberovom konaní a dali súhlas na zaradenie do databázy uchádzačov, uchovávame po dobu dvoch rokov. Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 72 hodín. Konkrétne doby uchovávania osobných údajov stanovuje náš Registratúrny plán, spracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Po uplynutí stanovenej doby a po zániku účelu spracúvania osobných údajov sú tieto osobné údaje bezpečne zlikvidované.

      Poučenie o právach dotknutej osoby
      Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tieto práva.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili vaše neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:

    • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
    • spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu tých vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.
g) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
h) Právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
i) Ak osobné údaje, ktorými disponujeme, neboli získané priamo od vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape

Třinec

Polní 825
739 61 Třinec
Česká republika
T: +420 605 475 845
E: odsavani@gremi.com

Zobrazit na mape