Ochrana osobných údajov, GDPR, GreMi KLIMA s.r.o.

GreMi KLIMA s.r.o. favicona

GDPR

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) resp. podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

  1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

Obchodné meno: GreMi KLIMA, s.r.o.
Sídlo: Kragujevská 9, 010 01 Žilina
IČO: 36424676
Tel.: +421415092020
E-mail: info@gremi.sk

  1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania: 

     Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.

     V tomto dokumente nájdete ako dotknutá osoba všetky náležitosti vyžadované čl. 13 a nasl. GDPR ako aj iné potrebné informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom. Osobné údaje nie každej dotknutej osoby sú spracúvané na všetky účely nižšie uvedené účely.

     Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov.
     Niektoré právne predpisy stanovujú povinnosť prevádzkovateľovi spracúvať osobné údaje dotknutých osôb a spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V takom prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov prevádzkovateľ nebude môcť plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa tak i na dotknutú osobu. Pri plnení našich zákonných povinností spracúvame vaše osobné údaje na nasledovné účely:

Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

1.  Personálne a mzdové účely

2.  Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, požiarna ochrana

3.  Agenda oznamovania protispoločenskej činnosti

4.  Účtovné a daňové účely

5.  Registratúrne, administratívne  a archívne účely

6.  Práva dotknutých osôb

7.  Zákonné povinnosti pri zatváraní zmlúv

Splnenie zákonných povinností – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšak nie výlučne) z nasledujúcich právnych predpisov v platnom znení: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plnenie zmluvy a zmluvných povinností.
     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. zmluvy pracovnej, kúpno-predajnej, zmluvy uzatvorenej na diaľku, servisnej a pod.), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Aj v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený získavať osobné údaje priamo od dotknutej osoby bez jej súhlasu, bez ich poskytnutia nemôže s dotknutou osobou vstúpiť do zmluvného vzťahu a plniť si povinnosti z nej vyplývajúce. 

Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

1.  Administrácia vzťahu s dotknutou osobou pred uzavretím pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu (tzv. predzmluvné vzťahy)

2.  Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami a ich interná evidencia a administrácia

Plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

 Na účely oprávnených záujmov.
     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Tieto osobné údaje spracúva bez súhlasu dotknutej osoby vždy po vykonaní testu proporcionality, aby zistil, či nad jeho záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Ak nepreukážeme, že existuje náš závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu. 

Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

1.  Monitorovanie kamerovým bezpečnostným systémom a GPS systémom za účelom chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa

2.  Zaistenie bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, požiarnej bezpečnosti

3.  Kontrolný mechanizmus – potreba monitorovať plnenie pracovných povinností zamestnancami

4.  Marketing – zasielanie ponukových emailov, informovanie o nových produktoch, akciách, zľavách

Oprávnené záujmy – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 Na základe súhlasu dotknutej osoby.
     Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov. Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané na inom právnom základe, osobné údaje spracúvame v ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad vyhotovenie či použitie fotografie, zaradenie do evidenciu uchádzačov o zamestnanie, zasielanie ponukových emailov, informovanie o nových produktoch, akciách, zľavách a podobne. Poskytovanie osobných údajov a udelenie súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Vždy, keď sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

     Teda, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty, alebo nám inak poskytnete vaše kontaktné údaje, vaše osobné údaje budeme spracúvať vtedy, keď nám týmto spôsobom budete adresovať akúkoľvek vašu požiadavku alebo otázku. Tieto vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na vaše otázky a splnili vaše prípadné požiadavky, týkajúce sa našich služieb. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, a ak sa stanete našimi zákazníkmi, následný zmluvný vzťah medzi nami a vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia vám však nebudem môcť odpovedať, vstúpiť do zmluvného vzťahu a splniť vaše požiadavky.

            Keď vás zaujme naša ponuka a vstúpime do zmluvného vzťahu, budeme spracúvať osobné údaje vás, našich zmluvných partnerov – fyzických osôb, alebo osôb, konajúcich v mene právnických osôb, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu súvisiaceho s našou činnosťou.

            Vaše údaje budeme spracúvať ďalej za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, teda za účelom poskytnutia našich služieb a s tým súvisiacimi činnosťami, komunikáciou s vami, plnením našich zákonných povinností napr. v oblasti účtovných a daňových povinností, správy registratúry a podobne, tiež za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Vaše osobné údaje budeme spracúvať bez vášho súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na plnenie povinností vyplývajúcich tohto zmluvného vzťahu a z príslušných právnych predpisov.

            Keď si u nás podáte žiadosť o prijatie do zamestnania, budeme vaše údaje spracúvať za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície v našej spoločnosti. Budeme spracúvať vaše kontaktné údaje, informácie z vášho životopisu, motivačného listu, údaje potvrdzujúce vašu spôsobilosť na prácu a podobne. Ak sa stanete naším zamestnancom, informácie o spracúvaní vašich osobných údajov dostanete pri nástupe do zamestnania. Ak neuspejete v našom výberovom konaní a budete stále mať záujem o prácu v našej spoločnosti, vaše údaje v životopise, motivačnom liste a iné vami poskytnuté údaje zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie na základe vášho súhlasu a budeme ich spracúvať len za účelom opätovného výberového konania v prípade, keď budeme mať voľnú pracovnú pozíciu v našej spoločnosti.

            V prípade, keď nás budete chcieť osobne navštíviť v našich objektoch a priestoroch, ktoré sú snímané kamerovým systémom, budeme spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, ktorými sú potreba chrániť náš majetok a iné hodnoty. Keďže je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné, vaše osobné údaje budú spracúvané bez vášho priameho súhlasu, proti tomuto spracúvaniu môžete namietať.

            Tiež spracúvame osobné údaje našich zákazníkov na účely marketingu, s cieľom podpory predaja našich produktov, formou zasielania newslettra, v rozsahu meno a priezvisko a e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je náš oprávnený záujem, ktorým je naša potreba informovať svojich zákazníkov o výhodných ponukách, zľavách a nových produktoch. Ak sa rozhodnete, že už nechcete dostávať marketingové ponuky, môžete ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

            Pri komunikácii s vami prostredníctvom našich webových stránok a pre ich funkčnosť spracúvame cookies a iné online identifikátory, ktoré môžu viesť k individuálnej identifikácii. Tieto identifikátory spracúvame len s vašim súhlasom. Bližšie informácie o spracúvaní cookies sú uvedené na našich stránkach.

  1. Kategórie osobných údajov:

     Medzi osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom patria predovšetkým  nasledujúce kategórie osobných údajov:
     Identifikačné, kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a pod.,
       Personálne, mzdové a účtovné údaje: napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, rodné číslo, údaje o prijatých a odoslaných platbách (najmä mzdách), údaje z výplatnej pásky, údaje nevyhnutné pre plnenie odvodových a daňových povinností, číslo bankového účtu a pod.,
       Údaje o zdravotnom stave: pre potreby posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, registrovania a vyšetrovania úrazov, preventívneho a pracovného lekárstva, a pod., 
        Údaje zaznamenávané pri používaní informačných systémov a aplikácií: e-mail, heslo, používateľské meno, záznam z monitorovacieho kamerového systému a pod.

  1. Príjemcovia:

     Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje výlučne v rámci plnenia povinností a úloh vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike tým príjemcom, ktorí sú definovaní v týchto právnych predpisoch (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci…), alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a Zákonom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne, teda ich poskytuje príjemcom, resp. tretím stranám, aby splnil povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi zo zmluvy, z právnych predpisov, alebo ak prevádzkovateľovi dotknuté osoby dali na to súhlas. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

  1. Doba uchovávania osobných údajov:

     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností a úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov až do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis…), po dobu nevyhnutnú na plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a pod. (účtovné doklady sú uchovávané 10 rokov, objednávky 3 roky). Záznamy z monitorovacieho kamerového systému za účelom ochrany majetku a iných hodnôt prevádzkovateľa sú uchovávané po dobu 72 hodín, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle právnych predpisov. Osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutých osôb sú spracúvané do odvolania súhlasu, najviac však po dobu troch rokov od získania súhlasu. Osobné údaje spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa za účelom marketingu sú spracúvané po dobu troch rokov. Konkrétne lehoty spracovania tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, vyplývajú z právneho základu spracovávania osobných údajov a sú uvedené v osobitných právnych predpisoch a v Registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

  1. Práva dotknutých osôb:

     Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi. Svoje práva si môže uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
g) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

      Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty bude dotknutá osoba informovaná do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však žiadosti dotknutých osôb boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Bratislava 2

Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 905 771 883
E: boris.cukan@gremi.com

Zobrazit na mape

Třinec

Polní 825
739 61 Třinec
Česká republika
T: +420 605 475 845
E: odsavani@gremi.com

Zobrazit na mape