GreMi KLIMA s.r.o.

GreMi KLIMA s.r.o. favicona

Profil spoločnosti

O spoločnosti

GreMi KLIMA, s.r.o. je spoľahlivý partner pre návrh, projekciu a komplexné dodávky technického zabezpečenia budov (TZB) do obytných objektov, priemyselných hál a  špeciálnych aplikácií.

Samozrejmou súčasťou poskytovaných služieb je aj kompletný záručný a pozáručný servis a správa budov. Komplexnosť našej ponuky dopĺňa vďaka našmu technickému zázemiu aj optimalizácia prevádzky a  energetickej bilancie budov a  technologických celkov. V ktorejkoľvek fáze životnosti Vašej budovy tak vieme poskytnúť maximálne kvalitné služby s ohľadom na investičné a prevádzkové náklady a tiež na spoľahlivosť celého systému.

Do konca roku 2019 spoločnosť realizovala viac ako 2000 akcií v hodnote bezmála 82 mil. EUR, v deviatich krajinách Európy. Veľké stavby sme spoluvytvárali v segmentoch automotive, priemyslu, obchodných a logistických centier, hotelov a aquaparkov.

Ako to robíme

Ako to robime v Gremi Klima

Investične a prevádzkovo
Efektívne riešenia

Stavbu chápeme ako celok – projekt s definovaným účelom a plánovanou životnosťou. V tomto momente preto kladieme dôraz na spoľahlivosť a energetickú náročnosť jednotlivých zariadení, ako aj celej navrhnutej sústavy vykurovania, chladeniavzduchotechniky. S cieľom, aby prevádzkovanie nehnuteľnosti bolo čo najefektívnejšie, nachádzame riešenia TZB znižujúce nielen Vaše investičné, ale najmä prevádzkové náklady.

Ako to robime v Gremi Klima

Inteligentné a moderné
riešenia

Aby sme dokázali vždy aplikovať ekonomicky efektívne riešenia, musíme do jednotlivých projektov prinášať najnovšie poznatky vedy a výskumu. Multioborová integrácia, technologické inovácie a kreativita pri hľadaní nových aplikácií pre overené riešenia, prinášajú úspešné výsledky v znižovaní prevádkových nákladov, dlhej životnosti a v zachovaní komfortu prevádzky TZB.

Ako to robime v Gremi Klima

Ekologické riešenia

Ekologické znamená aj ekonomické. Energeticky úsporné riešenia TZB sú tak nie len zodpovedné do budúcnosti a  ohľaduplné k prostrediu, ale zároveň racionálne. Preto v našich projektoch dávame veľký dôraz na návrh ekologických riešení, ktoré následne jednoducho spĺňajú najprísnejšie svetové certifikačné procesy.

Ako to robime v Gremi Klima

Investične a prevádzkovo
Efektívne riešenia

Stavbu chápeme ako celok – projekt s definovaným účelom a plánovanou životnosťou.
V tomto momente preto kladieme dôraz na spoľahlivosť a energetickú náročnosť jednotlivých zariadení, ako aj celej navrhnutej sústavy vykurovania, chladenia a vzduchotechniky. S cieľom, aby prevádzkovanie nehnuteľnosti bolo čo najefektívnejšie, nachádzame riešenia znižujúce nielen Vaše investičné, ale najmä prevádzkové náklady.

Ako to robime v Gremi Klima

Inteligentné a moderné
riešenia

Aby sme dokázali vždy aplikovať ekonomicky efektívne riešenia, musíme do jednotlivých projektov prinášať najnovšie poznatky vedy a výskumu. Multioborová integrácia, technologické inovácie a kreativita pri hľadaní nových aplikácií pre overené riešenia, prinášajú úspešné výsledky v znižovaní prevádkových nákladov, dlhej životnosti a v zachovaní komfortu prevádzky.

Ako to robime v Gremi Klima

Ekologické riešenia

Ekologické znamená aj ekonomické. Energeticky úsporné riešenia sú tak nie len zodpovedné do budúcnosti a ohľaduplné k prostrediu, ale zároveň racionálne. Preto v našich projektoch dávame veľký dôraz na návrh ekologických riešení, ktoré následne jednoducho spĺňajú najprísnejšie svetové certifikačné procesy.

Ľudia v GreMi

Ing. Miloš Gregor

Výkonný riaditeľ

Branislav Džumelja

Obchodný riaditeľ

Vladimír Hronský

Technický riaditeľ

Ing. Peter Pizur

Finančný riaditeľ

Róbert Kováč

Výrobný riaditeľ

Ing. Peter Blahút

Riaditeľ pobočky Bratislava

Ing. Peter Praženka

Riaditeľ pobočky Poprad

Ing. Marek Maďar

Riaditeľ pobočky Nitra

Ing. Petr Mikeš

Riaditeľ pobočky České Budějovice

Ing. Luboš Bulander

Riaditeľ pobočky Praha

Ing. Petr Koška

Riaditeľ pobočky Milevsko

David Kraviec

Ředitel pobočky Třinec

Ing. Miloš Gregor

Výkonný riaditeľ

Branislav Džumelja

Obchodný riaditeľ

Vladimír Hronský

Technický riaditeľ

Ing. Peter Pizur

Finančný riaditeľ

Róbert Kováč

Výrobný riaditeľ

Ing. Peter Blahút

Riaditeľ pobočky Bratislava

Ing. Peter Praženka

Riaditeľ pobočky Poprad

Ing. Marek Maďar

Riaditeľ pobočky Nitra

Ing. Petr Mikeš

Riaditeľ pobočky České Budějovice

Ing. Luboš Bulander

Riaditeľ pobočky Praha

Ing. Petr Koška

Riaditeľ pobočky Milevsko

David Kraviec

Riaditeľ pobočky Třinec

Certifikáty

ISO 9001

Zobrazit

ISO 14000

Zobrazit

ISO 18000

Zobrazit

SIEA

Zobrazit

TUV PLYN

Zobrazit

TUV TLAKOVÉ
ZARIADENIA

Zobrazit

TI E2

Zobrazit

TI E4

Zobrazit

Keďže kladieme veľký dôraz na neustále vzdelávanie a získavanie poznatkov, nepretržite školíme technikov, montážnikov, projektových manažérov. Motivujeme ich k získavaniu najnovších informácií vo svojej odbornosti. Preto neprestajne absolvujeme certifikované školenia, semináre a workshopy od všetkých technologických lídrov v oblasti TZB.

daikin

Zobrazit

systemair

Zobrazit

mercor

Zobrazit

atrea

Zobrazit

ELEKTRODESIGN

Zobrazit

Výročné správy

Rok 2015

Zobrazit

Rok 2016

Zobrazit

Rok 2017

Zobrazit

Rok 2018

Zobrazit

Rok 2019

Zobrazit

Spoločensky zodpovedné podnikanie

GreMi KLIMA sa riadi zásadami Spoločenský zodpovedného podnikania (CSR) už niekoľko rokov, a  na týchto princípoch rozvíja svoje podnikanie. Zodpovedné podnikanie chápeme ako poslanie rozvíjať komunitu, ale aj podnikateľské prostredie, tým správnym smerom.

Venujeme sa konkrétne:

Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Životné prostredie

 • Inovujeme výrobné procesy s  dôrazom na ekologické riešenia
 • Sme držiteľmi ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001
 • Separujeme výrobný a  prevádzkový odpad
 • Používame certifikované,  recyklované a   recyklovateľné materiály
 • Do našich projektov a  realizácií vždy navrhuje energeticky a  ekologicky najlepšie riešenia
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Komunita

 • Podporujeme pro spoločenské projekty, napríklad: OZ proti Korupcii
 • Podieľame sa na obnove kultúrnych a  historických pamiatok
 • Podporujeme a  rozvíjame šport a  kultúru v  regiónoch
 • Podporujeme Darcovstvo krvi
 • Spolupracujeme s  vysokými školami
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Obchodné partnerstvá

 • Sme férový obchodný partner a  svoje záväzky uhrádzame bez zdržovania, načas.
 • Inovujeme naše produkty, aby sme skvalitnili prostredie našich obchodných partnerom s ekologickou pridanou hodnotou.
 • Budujeme nové obchodné cesty a  spolupráce, a  tak posúvame náš segment dopredu.
 • Spolupracujeme s  inovátormi v  SR a  vo svete: IPA Slovakia, Dust Free a získané poznatky implementujeme do nášho segmentu.
 • Neustále modernizujeme náš výrobný manažment, informačné systémy, controlling, čím sa snažíme skvalitniť služby voči klientom a dodávateľom.
 • So získanými poznatkami a  inováciami sa delíme s  odbornou verejnosťou a  prezentujeme ich na konferenciách.
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Vo vzťahu k  zamestnancom

 • Zabezpečujeme neustále možnosti vzdelávania naprieč oblasťami podnikania GreMi KLIMA.
 • Organizueme teambuildingové eventy.
 • Vedenie dialógu naprieč štruktúrami spoločnosti, optimalizácia pracovných procesov s  dôrazom na vyváženosť pracovného a  osobného života zamestnancov.
 • Podporujeme zdravie a  spokojnosť zamestnancov rôznymi nemzdovými benefitmi, ktoré neustále rozširujeme, napríklad: Multikarty do fitnes centra, VIP bonusy v  Datarte a  iné.
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Životné prostredie

 • Inovujeme výrobné procesy s dôrazom na ekologické riešenia
 • Sme držiteľmi ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001
 • Separujeme výrobný a prevádzkový odpad
 • Používame certifikované, recyklované a  recyklovateľné materiály
 • Do našich projektov a realizácií vždy navrhuje energeticky a ekologicky najlepšie riešenia
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Komunita

 • Podporujeme pro spoločenské projekty, napríklad: OZ proti Korupcii
 • Podieľame sa na obnove kultúrnych a  historických pamiatok
 • Podporujeme a rozvíjame šport a kultúru v  regiónoch
 • Podporujeme Darcovstvo krvi
 • Spolupracujeme s vysokými školami
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Obchodné partnerstvá

 • Sme férový obchodný partner a svoje záväzky uhrádzame bez zdržovania, načas
 • Inovujeme naše produkty, aby sme skvalitnili prostredie našich obchodných partnerom s ekologickou pridanou hodnotou
 • Budujeme nové obchodné cesty a spolupráce, a tak posúvame náš segment dopredu
 • Spolupracujeme s inovátormi v  SR a  vo svete: IPA Slovakia, Dust Free a  tieto získané poznatky implementujeme do nášho segmentu
 • Neustále modernizujeme náš výrobný manažment, informačné systémy, controlling, čím sa snažíme skvalitniť služby voči klientom a dodávateľom
 • So získanými poznatkami a  inováciami sa delíme s  odbornou verejnosťou a  prezentujeme ich na konferenciách
Spoločensky zodpovedné podnikanie v Gremi Klima

Vo vzťahu k  zamestnancom

 • Zabezpečujeme neustále možnosti vzdelávania naprieč oblasťami podnikania GreMi KLIMA
 • Teambuildingové eventy
 • Vedenie dialógu naprieč štruktúrami spoločnosti, optimalizácia pracovných procesov s dôrazom na vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov
 • Podporujeme zdravie a spokojnosť zamestnancov rôznymi nemzdovými benefitmi, ktoré neustále rozširujeme, napríklad: Multikarty do fitnes centra, VIP bonusy v  Datarte a  iné
Všeobecné obchodné podmienky